Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Schutting plaatsen
Naam: Dhr.Mast (datum: 04-11-2005 19:42)

In welke gevallen mag je een schutting plaatsen en op welke manier (ga uit van de achtergevelrooilijn). M.a.w. moeten je buren in alle gevallen toestemming geven of mag je dit ook in bepaalde gevallen eenzijdig doen (bijvoorbeeld in het kader van privacy). Hoe mag je een schutting plaatsen, op de erfgrens of juist iets op je eigen erf.
Reageer
Re: Schutting plaatsen
Naam:
paulT (datum: 05-11-2005 16:33)

als u rechts van dit scherm de "ZOEK" functie aanklikt en daar erfafscheiding intypt, dan krijgt u alle regels en problemen betreffende schutting.

erfafscheiding

Houd rekening met uw buren

Wie gaat bouwen of verbouwen, heeft rekening te houden met de buren. Zo zijn er allerlei regels en omgangsvormen wettelijk vastgelegd voor onder meer erfgrenzen, beplanting en de bouw van terrassen en balkons.Gemeente en privaatrecht
Hebt u met uw buren een geschil over erfscheidingen, aanplant, gezamenlijk eigendom, uitzicht en dergelijke, dan is dat een privaatrechtelijke aangelegenheid: een zaak tussen burgers. Hiermee kan en zal de gemeente zich niet bemoeien. Men zal u verwijzen naar een instantie voor rechtshulp. Maar de gemeente wil u wel informeren over dit onderwerp.

Overleg met de buren
Als de verstandhouding met de buren goed is, wordt u het wel met elkaar eens over de plek van de schutting en betaalt u die samen. U zult in goed overleg ook best even een steiger in de tuin van de buren mogen plaatsen voor het onderhoud van uw pand. Bij plannen voor een uitbouw, een dakterras of een balkon voorkomt tijdig overleg veel onnodige problemen.
Maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij buren bezwaar maken en zich beroepen op de wet. In het Burgerlijk Wetboek, afdeling Burenrecht is geregeld wat mensen aan hun buren moeten toestaan en wat niet. Zo zijn er wettelijke regels over erfgrenzen en over beplanting. Ook beschermt de wet buren tegen ongewenst uitzicht en is er precies vastgelegd onder welke voorwaarden u een raam in de zijgevel mag aanbrengen en wanneer u wel of niet een balkon of dakterras mag maken. In het Burenrecht zijn in feite de gebruikelijke ?omgangsvormen? vastgelegd.

Toestemming van de buren
Stemmen de buren toe met een voorstel van uw kant, dan is het verstandig dit op schrift te stellen en te laten ondertekenen. Mocht u later onenigheid krijgen, dan ligt dat tenminste onomstotelijk vast. De toestemming heeft pas werking tegenover latere buren als deze via de notaris als erfdienstbaarheid wordt gevestigd en wordt geregistreerd bij het Kadaster. Een balustrade van het dakterras op de aanbouw mag tot de dakranden als de buren daar toestemming voor geven.

Het Kadaster
Wordt u het met de buren niet eens over de plek van de erfgrens, dan kunt u bij het Kadaster tegen vergoeding een tekening krijgen waarop is aangegeven waar uw erfgrens exact ligt. Lost dat het probleem niet op, dan kunt u de landmeter van het Kadaster - in bijzijn van de buren - de erfgrens laten aanwijzen.

In strijd met wet, toch bouwvergunning
In Nederland hebben we gescheiden beoordelingstrajecten bij bouwaanvragen. Privaatrechtelijke belemmeringen spelen geen rol bij de verlening van een bouwvergunning (zie voor de uitzonderingen hieronder). Als uw plan voor bijvoorbeeld een dakterras past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan, moet de gemeente u een bouwvergunning verlenen. Dat is onder meer het geval als het dakterras zich bevindt binnen de voor- en achtergevelrooilijnen. Hoewel u dan een bouwvergunning hebt, kunnen de buren toch vorderen dat u de 2 meter grens in acht neemt. Uiteraard zal de gemeente u bij het verlenen van de bouwvergunning wijzen op de regels in het Burgerlijk Wetboek, afdeling Burenrecht.

De uitzonderingen
Bestaat voor een vergunning van een balkon of dakterras een mogelijk bezwaar vanwege het bestemmingsplan, dan spelen bezwaren van het privaatrecht w?l een rol. Dat moet de gemeente dan in haar oordeel betrekken.

Erfafscheiding, gezamenlijk eigendom
Een erf afscheiden of afsluiten
Een erf afscheiden is het aanbrengen van duidelijk waarneembare afpalingstekens tussen twee percelen. Dat kan met paaltjes in de grond of met grensstenen. Iedereen mag zich op een terrein begeven dat alleen is afgescheiden. Als dat niet gewenst is, moet u uw erf afsluiten, zodat duidelijk zichtbaar is waar de grens van het perceel ligt. U heeft dit recht te allen tijde. Een afsluiting maakt u met paaltjes en (prikkel)draad, een hekwerk, een heg, een schutting etc. Bij het plaatsen van een afsluiting moet u precies weten waar de erfgrens ligt, aangezien u de afscheiding precies boven de erfgrens dient te plaatsen en niet deels op het terrein van uw buurman. Bij twijfel kunt u bij het Kadaster navragen waar de grens precies ligt.

Een scheidsmuur op de erfgrens
Achter de achtergevelrooilijn, op eigen erf, pal tegen de grens van het naburig erf mag u te allen tijde een scheidsmuur van 2 meter hoogte plaatsen. Rooilijnen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan of volgen uit de bouwverordening. Onder een scheidsmuur verstaat de wetgever iedere ondoorzichtige afsluiting van steen, hout, matglas, plastic, versterkte rietmatten of ander daarvoor geschikt materiaal.
De ene buur kan, zonodig via de burgerrechter, vorderen dat de andere buur er aan meewerkt dat op de erfscheiding een scheidsmuur van 2 meter hoogte wordt geplaatst. Dus voor de ene helft op het erf van de ??n en voor de andere helft op het erf van de ander. Zo?n scheidsmuur is gezamenlijk eigendom; de eigenaars van zo?n muur dragen volgens de wet gezamenlijk de kosten. Deze regeling geldt niet buiten de bebouwde kom en ook niet als uw naburig erf een openbare weg of openbaar water is.
Let op: naast de regeling in het Burenrecht heeft u ook te maken met de Woningwet. Daarin is voorgeschreven dat een scheidsmuur voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter hoog mag zijn. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Erf- en perceelafscheidingen van het ministerie van VROM. U kunt deze telefonisch aanvragen bij VROM (0900-8052) of inzien/downloaden via www.vrom.nl.

Gezamenlijk eigendom
Bij gezamenlijk eigendom spreekt de wetgever van mandeligheid. Voorbeelden zijn de bouwmuur tussen twee woningen en een schutting op de erfscheiding. Bij een mandelige muur hebt u het recht van inbalken: u mag tot op de helft van de dikte van de muur balken en ankers aanbrengen of vervangen mits dit de muur en de daarmee verbonden werken geen schade toebrengt. Buren kunnen verlangen dat v??r de aanvang van het werk door een deskundige wordt vastgesteld hoe dit kan zonder nadeel voor de muur. U hebt het recht om tegen een mandelige muur aan te bouwen en om tot op de helft van de scheidsmuur een goot te leggen als het water op eigen erf wordt geloosd. Dat is handig voor een afdak tegen de (gemetselde) schutting. Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaren worden onderhouden, gereinigd en zo nodig vernieuwd.

Beplantingen
Bomen, heesters en heggen mag u niet pal tegen de erfgrens van de buren planten. Bomen moeten 2 meter uit de grens staan en heggen of heesters 50 cm, gemeten vanaf het midden van de voet van de boom, heg of heester. Deze bepaling geldt niet als het naburig terrein een openbare weg of een openbaar water is. Is binnen de toegestane afstand aangeplant, dan is dat van aanvang af een onrechtmatige situatie. Buren kunnen in zo?n geval de rechter een machtiging vragen tot verwijdering van de beplanting. Alleen met toestemming van buren is dichter op de erfgrens plaatsen geen probleem. Die toestemming is rechtsgeldig tegenover latere buren als hij bij een notaris als erfdienstbaarheid wordt gevestigd en bij het Kadaster wordt geregistreerd.

Wortels en overhangende takken
Als de takken van een boom van de buren boven uw tuin hangen, kunt u de buren vragen die takken af te zagen. Zij zijn verplicht dit te doen. Weigeren ze, dan kunt u de takken zelf verwijderen. Daarbij mag u de grond van de buren niet betreden. Doorschietende wortels mag u altijd doorzagen en verwijderen. Vruchten worden uw eigendom zodra ze rijp uit de boom op uw terrein vallen. Plukrecht hebt u niet. Bij onenigheid over snoeien van een boom die lucht en licht wegneemt, kunt u de rechter om een uitspraak vragen.

Steigerrecht
Wanneer buren bepaalde werkzaamheden aan hun huis slechts kunnen verrichten door tijdelijk gebruik te maken van uw grond, mag u dat niet weigeren. Wel moeten uw buren dat op een correcte manier aan u melden en eventuele schade die erdoor ontstaat vergoeden. U kunt alleen weigeren of uitstellen als u daarvoor gewichtige redenen heeft.
Andersom geldt dus: als het voor (onderhouds)werkzaamheden nodig is een steiger in de tuin van de buren te plaatsen, mogen ze u dat niet weigeren.

Afwatering
U bent verplicht uw daken en goten zo in te richten dat het regenwater niet op het terrein van anderen loost maar op eigen terrein. Als dat niet verboden is door plaatselijke verordeningen, mag u het regenwater op de openbare weg of op openbaar water lozen.

Overstekende bouw
Het kan voorkomen dat een gedeelte van uw bouwwerk over de perceelsgrens is gebouwd of na enige tijd is gaan overhellen. Voorbeelden zijn een fundering, dakoverstek of bij een muur. Het wegnemen van het overstekende gedeelte kan een onevenredig nadeel met zich meebrengen voor u. U kunt via de rechter eisen dat de bestaande toestand - tegen betaling van een schadevergoeding - wordt gelegaliseerd. Indien u te kwader trouw bent of er anderszins grove schuld in het spel is, gaat dit uiteraard niet op.

Ongewenst uitzicht
Wie plannen heeft om een zijraam te plaatsen of het dak van een aanbouw als dakterras in te richten, moet er rekening mee houden dat de wet buren beschermt tegen ongewenst uitzicht. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld onder welke voorwaarden een raam in de zijgevel mag worden aangebracht en wanneer wel of geen balkon of dakterras mag worden aangelegd.

Raam in zijgevel
Vensters met uitzicht op het erf van de buren zijn toegestaan in het geval de betreffende muur op minstens 2 meter vanaf de erfgrens staat. Binnen die 2 meter mag u een venster maken als:

de muur grenst aan een openbare weg of water
het uitzicht wordt belemmerd door een muur die zich binnen 2 meter van het venster bevindt, de buren toestemming hebben gegeven,
de buren al meer dan 20 jaar geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (verjaring).
In muren die korter dan 2 meter van de erfgrens staan mogen wel vaste ondoorzichtige vensters worden aangebracht. Een draairaam met ondoorzichtig glas is in dit geval dus niet toegestaan. Het aanbrengen van ramen in de zijgevel is licht-bouwvergunningplichtig.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Woning Toezicht van uw gemeente.


Re: Schutting plaatsen
Naam:
Dhr.Mast (datum: 06-11-2005 15:11)

Veel informatie, maar niet een direct antwoord. Mijn vraag is simpel. Wanneer ik een schutting op mijn eigen erf zet (tegen de erfgrens ipv erop), mag dit zonder dat ik daar toestemming van de buren nodig heb?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
paulT (datum: 06-11-2005 20:36)

TEGEN de erfgrens ook wat betreft de fundering, mag u plaatsen wat u wilt mits het niet hoger gaat dan de toegestane hoogte.Leesvoer, gebruik de zoekfunctie

http://www.bouwhelp.nl/nosuch.html

Erfafscheiding

--------------------------------------------------------------------------------

Wel of geen bouwvergunning
Rooilijn
Erfafscheiding op de grens of er vanaf
Kadaster
Problemen over de erfafscheiding
Problemen over het onderhoud van erfafscheidingen
Vrij uitzicht voor het verkeer
Hoe maak ik een afscheiding met de tuin van mijn buren? Dat is een vraag, die veel mensen zich stellen als zij een huis hebben of krijgen met een tuin erbij. De een houdt van coniferen, de ander bouwt liever een muur of een schutting. In de meeste gevallen kan met de buren geregeld worden op welke manier er een erfafscheiding komt. Maar wat u ook doet, houdt rekening met wat hieronder over erfafscheiding staat geschreven.

WEL OF GEEN BOUWVERGUNNING

Zonder bouwvergunning of bouwmelding mogen erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn worden geplaatst met een hoogte van 2 meter. De hoogte van 2 meter wordt gerekend vanaf het hoogstgelegen deel van het erf of de tuin. V??r de voorgevelrooilijn mogen slechts erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte van maximaal 1 meter. In alle andere gevallen is een bouwvergunning nodig.

Ondanks dat een erfafscheiding vaak zonder bouwvergunning mag worden geplaatst, moet wel voldaan worden aan de technische voorschriften uit het Bouwbesluit. Heel kort samengevat komt het erop neer dat ?een constructief veilige erfafscheiding moet worden gebouwd bestaand uit deugdelijke materialen?.

Een bouwvergunning moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Het team Bouw- en woningtoezicht van de gemeente adviseert het college over het al of niet verlenen van de gevraagde vergunning.
[begin]

ROOILIJN

Voor de hoogte van een erfafscheiding is de zogenaamde voorgevelrooilijn van belang. De voorgevelrooilijn is de lijn, waarin de voorkant van de woningen in de straat zijn of worden geplaatst.

Voor de voorgevelrooilijn mogen dus zonder bouwvergunning erfafscheidingen worden opgericht met een hoogte van maximaal 1 meter en achter deze lijn mag zonder vergunning een erfafscheiding worden geplaatst met een hoogte van maximaal 2 meter. Bij hoekwoningen is er sprake van een andere situatie. Een hoekwoning kan twee voorgevelrooilijnen hebben, omdat het perceel aan twee straten ligt. Door wat door de eigenaar van het perceel wordt ervaren als zijn achtertuin dan wel zijtuin (lopend langs de openbare weg), loopt een voorgevelrooilijn van de woningen die verder terug in de straat liggen. Deze eigenaar kan zijn achtertuin, dan wel zijtuin, dus niet rondom afscheiden met een hoge schutting.

De plaats van de voorgevelrooilijn(en) kan worden bepaald aan de hand van het bestemmingsplan. In dit plan en op de bijbehorende plankaart staan de voorgevels of voorgevelrooilijnen van de woningen aangegeven. In gevallen waarbij de ligging van de voorgevelrooilijn(en) onduidelijk is, is het verstandig eerst even bij het loket Bouwen en wonen te informeren naar eventuele regels in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

[begin]

ERFAFSCHEIDINGEN OP DE GRENS OF ER VANAF

De achterkant, zijkant en voorkant van schuttingen, muren, hekken en dergelijke mogen precies op de scheiding staan. Dit geldt ook voor funderingen en beplantingen, zoals bomen, hagen, coniferen. Als u tenminste met uw buurman tot overeenstemming kunt komen. Kunt u het niet eens worden, dan moet u rekening houden met artikel 42 (Boek 5) van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat:

dat bomen tenminste 2 meter van de erfafscheiding geplant moeten worden;
dat hagen, coniferen en dergelijke tenminste 50 centimeter van de erfafscheiding geplant moeten worden.
KADASTER
Wilt u weten waar precies de erfafscheiding ligt, neem dan contact op met het kadaster. Dat is gevestigd in Arnhem. Of ga hier naar de website van het kadaster.

[begin]

PROBLEMEN OVER DE ERFAFSCHEIDING (HUISEIGENAREN)

Maar al te vaak komt het voor dat buren ruzie krijgen over de erfafscheiding. Dan blijkt ineens, dat een boom al jaren in de weg staat, een schutting te hoog is enz. Ontstaan er problemen over een muur, hek of schutting, ga dan eerst na of deze precies op de erfafscheiding staat (zie adres kadaster) en of (zo nodig) een bouwvergunning is afgegeven. Dat kunt u te weten komen bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. Eventueel kan Bouw- en woningtoezicht de betrokkene aanschrijven, dat gebouwd is zonder bouwvergunning.

Voldoet de muur, het hek of de schutting aan alle eisen, dan is er niets aan de hand en kan niets ondernomen worden om het bouwwerk weg te krijgen.

Ontstaan er problemen over een groene erfafscheiding, probeer dan eerst via een gesprek met uw buren tot een oplossing te komen. Dit is verreweg de beste manier om problemen op te lossen. Een gesprek kan eventueel belegd worden door bemiddeling van de politie. Als een gesprek niets oplevert is het enige wat u daarna nog kunt doen het beginnen van een rechtzaak (zogenaamde civiele procedure). Bedenk echter wel: rechtzaken zijn niet alleen duur en ingewikkeld, maar verslechteren in de meeste gevallen de onderlinge verstandhouding.

[begin]

PROBLEMEN OVER DE ERFAFSCHEIDING (HUURDERS)

Maar al te vaak komt het voor dat buren ruzie krijgen over de erfafscheiding. Dan blijkt ineens, dat een boom al jaren in de weg staat, een schutting te hoog is enz. Voor huurders bestaan er eigenlijk helemaal geen (wets)regels met betrekking tot problemen over de erfafscheiding. Huurders van huizen van de woningbouwvereniging kunnen proberen de problemen op te lossen door middel van het huurcontract. In de meeste gevallen staan daarin al regels opgenomen over de hoogte van erfafscheidingen, de soort van afscheidingen enz. Huurders kunnen ook contact opnemen met de eigenaar van het huis en vragen of deze namens hen de zaak willen oplossen.

In andere gevallen blijft er maar ??n ding over: de rechtszaak (civiele procedure). Dat kan, omdat het Burgerlijk Wetboek een zogenaamde "onrechtmatige daad" verbiedt. Op grond van dit artikel kunt u uw buren voor de rechter dagen.

Ook voor huurders: eigenlijk maar ??n goede manier om de zaak op de lossen en dat is het gesprek. Rechtzaken zijn niet alleen duur en ingewikkeld, maar verslechteren in de meeste gevallen de onderlinge verstandhouding.

PROBLEMEN OVER HET ONDERHOUD VAN ERFAFSCHEIDINGEN

Problemen kunnen ontstaan over het onderhoud van erfafscheidingen. Bijvoorbeeld de vraag: Wie schildert de achterkant van de schutting op de erfafscheiding? Om de achterkant van uw schutting te kunnen schilderen, zult u op de grond van de buren moeten komen. Volgens de wet moet u daarvoor toestemming hebben. Wordt deze toestemming niet gegeven, dan moet uw buurman zelf zorgen voor het onderhoud aan zijn kant. Doet hij dat niet, dan kunt u via een rechtzaak (civiele procedure) uw recht halen. Ook hier geldt weer: Probeer eerst door middel van een gesprek (eventueel na bemiddeling door de politie) de zaak op te lossen.

[begin]

Overhangende takken van de boom van uw buren

Als takken van een boom van uw buurman boven uw grond hangen en u heeft daar last van, dan zult u uw buurman moeten vragen deze eraf te zagen. Als hij dat niet wil of doet, dan bent u volgens de wet gerechtigd deze takken zelf weg te halen, maar u mag daarbij niet op de grond van uw buurman komen. Als de wortels van een boom van uw buurman bij u in de tuin boven de grond komen, mag u ze zonder te vragen afhakken.

Overigens staat ook in de wet dat u van takken van uw buurmans boom, die boven uw grond hangen, de vruchten mag plukken.

VRIJ UITZICHT VOOR HET VERKEER

Dit onderwerp heeft slechts zijdelings te maken met erfafscheidingen. Bomen en beplantingen kunnen een vrij uitzicht voor het verkeer belemmeren. In de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening is daarover te lezen: "De rechthebbende op een boom, heg, struik of andere beplanting, welke aan het wegverkeer het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar kan opleveren, is verplicht deze beplanting, na aanschrijving door burgemeester en wethouders, binnen een door dezen te stellen termijn en volgens dezen door te geven aanwijzingen te snoeien, te beknotten, op te binden of te verwijderen.

[begin]

Het is ook verboden langs de weg een voorwerp, bouwwerk of ander werk aan te brengen, te plaatsen of te hebben dat aan het wegverkeer het uitzicht belemmert".

Re: Schutting plaatsen
Naam:
Ellen (datum: 19-11-2005 04:11)

Dat mag. U heeft geen toestemming van uw buren nodig om op uw eigen erf een afscheiding te maken. Let er wel goed op dat u niet over de erfgrens heen gaat, want dan zijn de buren automatisch mede eigenaar van uw erfafscheiding.
Succes.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
RAGM (datum: 20-11-2005 09:42)

M.i. blijft de gegeven informatie voor de vraagsteller nog steeds onduidelijk.

Er is m.i. een verschil tussen plaatsen "op" de erfgrens en "tegen" de erfgrens.

Plaats ??n van de partijen een halfsteensmuur met eventueel op enkele plaatsen ??n steens verbreed, i.v.m. de stevigheid, op een 25 cm brede fundering, hoe zit dit dan m.b.t. "op" of "tegen" de erfgrens?

Want wat zijn de gevolgen als ??n van die partijen de muur niet alleen als tuinafschijding wil gebruiken, maar om op termijn deze te gebruiken als buitenmuur voor een bouwsel met spouw?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
b noordhuis (datum: 22-11-2005 16:25)

ik heb vorig jaar een huis gekocht nu heb ik een schutting geplaatst op de zelfde plaats waar een klein hekje stond{{wel aan mijn kant van de paaltjes die er al stonden] nu wil mijn buurman dat ik dit verplaats terwijl ik volgens mij op mijn eigen erf blijf met de schutting.
moet ik hier gehoor aan geven?
verder staat mijn garage voor een deel op zijn grond {{al meer dan 15jaar]moet ik dit veranderen?de buurman heeft de grond nog maar net gekocht.
Schutting plaatsen
Naam:
Mandy Schoorl , van AWVN (datum: 23-05-2006 09:09)


Wat is de toegestane hoogte voor een houten schutting? De schutting komt te staan op een stenen muurtje (gezamenlijk met de buren).

Met vriendelijke groet,

Re: Schutting plaatsen
Naam:
win janssen (datum: 27-03-2009 16:20)

Mijn vraag is het volgende. Ik heb sinds kort een huurhuisje met een tuintje. De buurman heeft zelf een schutting geplaatst (zonder overleg) die ik niet mooi en te laag vind. Mijn terras licht 20 cm hoger en heb vind ik weinig prive. Mag ik tegen de schutting die op de erfgrens ligt wilgenmattten bevestigen?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
bouke , van geen (datum: 10-05-2010 14:58)

bij mij aan de overkant is een clubhuis niks mis mee nu gaan ze schuttingen plaatsen en kunnen wij niet meer op de weg kijken mag dat B.V.D.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Simone (datum: 30-03-2011 08:36)

Ik heb na problemen met de buren een hogere (1.80) schutting tegen de lage schutting aangezet en de buren hebben uiteindelijk de lage schutting weggehaald en genieten ds nu van mijn schutting.
Mijn vraag is nu mogen zij spullen aan mijn schutting hangen, de schutting schilderen enz. Ter info de schutting staat 10 cm binnen de erfgrens op mijn eigen grond.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
steeman (datum: 13-06-2011 17:28)

Wij hebben veel spelende kinderen in onze straat.Voor ons geen probleem,maar wij hebben onlangs wel schade gehad op onze wagen.Zouden wij graag een omheining plaatsen of een haag langs onze oprit van voor.Is dat mogelijk en wettelijk of mag dat niet?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
John (datum: 18-07-2011 10:29)

Zodra de schutting volledig op uw eigen grond staat en dus niets (deels) op de grond van uw buren, dan mogen de buren geen gebruik maken van uw schutting. Met andere woorden: zij mogen er niets aan vast hangen, schilderen, etc. Doen zij dit wel: dan kunt u via de rechter de helft van de kosten vorderen en bovendien vorderen dat de schutting op de erfgrens komt te staan.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
John (datum: 18-07-2011 10:31)

@ Steeman: u mag een erfafscheiding tot 1 meter vergunningsvrij plaatsen aan de voorzijde van de woning en aan de andere zijden van de woning die grenzen aan het openbaar toegankelijk terrein. Wanneer het groen is gelden er geen eisen, maar het ligt voor de hand dat u gedoe krijgt als u een coniferenhaag plaatst van 3 meter hoog.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Anneke (datum: 14-08-2011 17:08)

We hebben een houten schutting op eigen grond, die inmiddels verrot is.
Die willen we vervangen.
De buren zijn het er niet mee eens, want ze hebben er allerlei planten doorheen gevlochten (waar we het toch al niet mee eens waren) aan de voorkant hebben ze een heg op onze grond gezet. (toen we thuis kwamen van de vakantie, toen stond hij er) Nu hebben ze hun huis in de verkoop, ik ben bang dat ze onze grond mee-verkopen omdat hun heg er op staat. Als het aan ons had gelegen dan hadden we aan de voorkant van ons huis nooit een heg gehad van 3 meter hoog.
Wat kunnen we doen ?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Edlh (datum: 24-03-2012 09:34)

mijn buren die tegen over mij wonen op 3 m afstand hebben een schutting geplaatst van 1.80 m maar aansluitend leibomen van 3.50m hoog en met elkaar verbonden en 9.m lang dus mijn uitzicht en lichtval is compleet weg mag dit zomaar mijn voordeur grenst aan hun achtertuin
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Martir (datum: 14-04-2012 12:05)

Ik heb mijn buurvrouw 2 jr geleden op de hoogte gezet dat ik snel een schuting zal zeten naast haar schuting. Die van haar is 1 meter en de mijne zal 1.80 schuting en 10 cm hoge stoepje naast die van haar komen te zitten
Ze zei dat ze het wel jammer vond omdat zij dan geen licht meer in huis zal krijgen. Ik heb uitgelegd dat ik het jammer vind maar dat die wel zal komen. Uiteindelijk is het door haar gedrongen dat de schuting zal komen. Ik heb haar ook verteld dat het over 2 weken zal zijn. Nu zegt zij dat ze de helft wil betalen zodat ze de ene van haar kan weghalen en dan MIJN schuting WIT aan haar kant kan schilderen.( Het staat op mijn erf). Kan dat zomaar, al heb ik gezegt dat ik het grijs zal schilderen en dat ze niet aan mijn schuting mag komen???
Is 1.90 te hoog??
Moet ik echt op schrift laten stellen dat ze niet aan mijn schuting mag komen?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Karel (datum: 14-04-2012 16:22)

je plaatst de schutting op de erfgrens je betaald ieder de helf, mandelig gezamelijk eigendom, en je kunt aan eigen kant van de schutting zelf doen wat je wilt. waarom weer dat moeilijke gedoe. als de schutting op de grond van een ander staat mag je er niets mee doen. en er voor laten tekenen dat men er van afblijft???? jong jonge.!!!!!!!
Re: Schutting plaatsen
Naam:
chiel (datum: 19-11-2012 14:16)

wanneer dient een cooperatie bij een huurwoning een schutting te plaatsen
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Huisje (datum: 25-02-2013 13:16)

Als ik een uitbouw wil doen. Moet het stenen muurtje dan tot de erfgrens gebouwd worden of op gezamenlijke erfgrens, zoals de schutting nu staat?
En hebben de buren het recht de kleur keuze vd stenen te kiezen/eisen?
Re: beplanting erfafscheiding
Naam:
hilda heijnen (datum: 23-05-2013 09:42)

de buren hebben tegen onze schutting (vlak tegen aan) coniferen, beukeboom, e.a. geplant die meters boven de schutting groeien, wat zijn de afstanden en max hoogte van de beplanting zodat ik dat aan de buren kan laten zien bvd groeten hilda heijnen
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Pieter (datum: 23-05-2013 11:02)

Bomen, heggen en andere beplantingen
Bomen, heesters en heggen mag u niet zomaar tegen de erfgrens aan plaatsen, tenzij u met uw buurman overeenkwam een heg als erfafscheiding te gebruiken. Voor dergelijke beplanting gelden de volgende regels:
Bomen moeten minimaal 2 meter uit de erfgrens met buren worden geplant
Hagen, coniferen, heggen en heesters moeten minimaal 50 centimeter uit de erfgrens met buren worden geplant.
Indien u zich niet aan deze regels houdt kunnen de buren de rechter verzoeken een machtiging voor verwijdering van beplanting af te geven. Natuurlijk kunt u wel met uw huidige buren overeenkomen dat zij instemmen met een beplanting dichter bij de erfgrens, eventuele nieuwe bewoners hoeven geen rekening te houden met deze afspraken tenzij deze is vastgelecht bij de notaris en het kadaster. U kunt dus op een later tijdstip alsnog problemen krijgen.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
TSG (datum: 17-07-2013 23:09)

Onze buurvrouw heeft stukje hek op onze grond. Dat was 3 jaar terug getolereerd door de toen eigenaars van ons huis. Wij vragen haar nu of zei het hekje weg wil halen ivm een schutting die wij willen plaatsen. Mijn vraag is, mogen wij dat hekje weghalen? Wij hebben van het kadaster de exacte afmetingen (veldwerkkaart)en weten waar de erfgrens is. Zei is juriste en best intimiderend. Na 2 emails en een aangetekende brief van ons neemt ze ons gewoon niet serieus.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Pieter (datum: 18-07-2013 18:39)

Een juiste mag niet intimiderend zijn. een juriste weet ook dat dit niet kan en dat u op uw eigen grong mag doen wat u wilt, ook een schutting er af halen die niet van u is. Dat het door de vorige eigenaar is getollereerd wil niet zeggen dat dat nu nog geldt, mogelijk wel met verjaring, maar dat is hier niet het geval.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
TSG (datum: 18-07-2013 19:47)

Bedankt Pieter. We hebben haar weer een aangetekende brief gestuurd. Het hekje staat ons echt in de weg! Nu maar afwachten of ze ons serieus neemt..... We willen namelijk niet voor eigen rechter spelen....maar hopen dat ze inziet dat ze fout is en het hekje verwijderd. Afwachten dus.
ramen op onzeerfgrens: Schutting plaatsen
Naam:
ren (datum: 19-07-2013 22:41)

In oktober hebben wij een huis gekocht. De erfgrens is een deel schutting,en een deel muur van het huis van de buurman.
Nu zitten er in zijn muur 4 ramen: die dus uitkijken IN onze tuin. Ik heb hier veel last van omdat ik het gevoel heb geen privacy te hebben.

Officieel mogen er geen ramen op de erfgrens, maar wij wisten dit theoretisch al wel toen we het huis kochten. (toen wisten we nog niet dat de buurman raar is).
De buurman heeft NB zelf de kadasters ingedeeld en we moesten die strook tuin dat aan zijn huis grenst er bij kopen (25m bij 1,5m ongeveer).

de vraag:
Mogen wij een schutting voor de muur plaatsen? (en dus voor de ramen). en hoeveel cm moet deze dan er van af staan?

alvast bedankt!
mevr. Ren?e CLS
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Pieter (datum: 22-07-2013 09:58)

Binnen twee meter van de erfgrens mogen geen ramen zitten waar men doorheen kan kijken. De buurman is verplicht dit doorkijk glas te vervangen. Dat de vorige eigenaars dit hebben getollereerd wil niet zeggen dat u het hier mee eens bent.En u mag op uw eigen grond zeker een schutting plaatsen.
Schutting vervangen
Naam:
Danique (datum: 17-05-2014 14:02)

Op de erfgrens staat nu een schutting van 150 cm hoog. De buren deelden vorige week terloops mee dat ze binnenkort de schutting gaan vervangen door een ander van 195 cm hoog. Mag dat zomaar?

Daarnaast vind ik de door de buren gekozen schutting niet mooi. Zij bieden aan alles te betalen. Van mij hoeft dit niet, wil best mee in andere schutting en meebetalen. Alleen in overleg. Wat kan ik hier tegen doen?

Ik ga nog in overleg met ze over hoe/wat/wanneer/waarom, maar wil graag weten wat mag en wat niet.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
omarie (datum: 22-05-2014 10:01)

Buurman had schutting van ca. 2 meter op erfgrens. Voor uitbouw voli?re heeft hij nu de lengte van de schutting uitgebouwd met ca. 2,5 meter. De hoogte is ca. 2m20.
Het terrasje waar ik zo graag zit is nu een donkere hoek. Kan dit zomaar?
Het betreft een huurhuis mijnerzijds, van de buurman weet ik het niet.
Hoogte muur supermarkt
Naam:
Baukje (datum: 19-06-2014 21:23)

Ik woon aan een openbare steeg met een gras veld ervoor. Er komt een supermarkt met de achterzijde 3 meter vanaf mijn voorkant huis . De achterkant supermarkt wordt 4.5 meter hoog en in de lengte van 8 meter voor mijn huis voor kant langs ! Wat is de rooilijn hiervan ??
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Ellen (datum: 08-04-2015 16:37)

Mogen de buren de gezamenlijke oude schutting weghalen zonder toestemming van mij? Ik heb inmiddels een nieuwe schutting geplaatst tegen de oude in mijn eigen tuin. Ik woon in een huurhuis.
niet onderheide fundering
Naam:
M. Barendse , van M. Barendse (datum: 23-04-2015 18:17)

Mag een niet met palen onderheide fundering vastgemaakt worden aan een wel met palen onderheide fundering zonder toestemming van de eigenaar van de wel met palen onderheide fundering?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
J. Bolte (datum: 24-04-2015 08:53)

Dat is niet je eigendom, dus wanneer je er iets aan wilt vastmaken moet je daar sowieso toestemming voor hebben.
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Lut (datum: 20-05-2015 08:41)

Het huis van de buren staat in de scheiding--anno 1780, er staat een venster van de berging, de rest licht aan de voor kant en zijkanten. Heb voor mijn prefatie een schutsel geplaats , die moet weg van mijn geburen, neemt licht en warmte weg ! Wat is recht?
Schutting plaatsen
Naam:
Geert Jan Kok (datum: 12-06-2015 01:53)

Wij hebben een jaar geleden met de buren gezamenlijk planten aangeschaft en samen op de erfgrens geplant. Wij hebben de helft van de planten betaald.
Op de erfgrens staat ook een struik die er al stond voor we het huis kochten. Om privacyredenen willen wij nu een schutting plaatsen tegen de erfgrens aan, dus op onze grond. De buren willen niet dat wij aan hun kant van de gezamenlijke planten komen. Dit is een probleem want wij kunnen dan geen schutting plaatsen.
Vraag 1.Mogen wij de gezamenlijke planten uitgraven zodat wij tegen de erfgrens onze schutting kunnen plaatsen?
Vraag 2. Als wij de planten netjes uitgraven en aan de buren geven en zij deze niet willen aannemen, zijn wij dan verplicht om ze een financi?le vergoeding te geven? Bij ja, de helft van de aanschaf van de planten destijds, of meer omdat de planten inmiddels gegroeid zijn. Of ligt het nog heel anders?
Vraag 3. De struik die er al stond voordat wij het huis kochten, mogen wij die zodanig aanpakken dat wij de schutting kunnen plaatsen? En als hij daardoor dood gaat en wij kopen een nieuwe struik van dezelfde soort voor de buren, kunnen we dan alsnog juridisch problemen krijgen?
We horen heel graag antwoord van u op onze vragen. Alvast ontzettend bedankt!
uitzicht en licht belemmering
Naam:
kruijer (datum: 28-10-2015 08:58)

Mijn buren hebben een hoge boom die zon weg neemt. De takken moeten we regelmatig snoeien die over de erf scheiding hangen. Dit omdat de boom snel groeid. Zelf doen ze er niks aan. Het liefst wil ik de boom weg hebben. Kan ik dit voor elkaar krijgen? En ze hebben 3 surfplanken tegen de schutting staan die een heel stuk boven de schutting uitsteken. Geen gezicht vinden wij. Mag dit?
Re: Schutting plaatsen
Naam:
Redactie , van Digitaal Procederen (datum: 18-04-2016 14:37)

In principe mag zo'n boom niet binnen twee meter van de erfafscheiding staan. Dit tenzij de boom er al langer dan twintig jaar staat. Is dat niet het geval, dan kan verwijdering van de boom gevraagd worden. Voor een iets meer diepgaande uitleg zou je kunnen kijken op http://www.digitaalprocederen.nl/burenrecht-i/. Je leest dan ook wat je moet doen om eventueel zelf te kunnen procederen om de buren te dwingen de boom weg te halen. Succes!
Aanbouw
Naam:
Henk , van Ccn (datum: 26-05-2016 18:16)

Mag je een aanbouw plaatsen op de erfafscheidig of moet ik er vanaf bouwen
Re: Schutting plaatsen
Naam:
W. HENDRIKS (datum: 01-01-2018 13:51)

Even een vraag.

Wij hebben 5 jaar geleden een schutting geplaatst. Ik weet niet of het op de erfscheiding is of op onze eigen scheiding. Op dat moment was er achter ons een bestemmingsplan dat nog opgeleverd moest worden. Dus het was achter ons vrij.
Nu gaat er binnenkort gebouwd worden.
Kunnen de buren ach

Re: Schutting plaatsen
Naam:
W. HENDRIKS (datum: 01-01-2018 13:52)

Even een vraag.

Wij hebben 5 jaar geleden een schutting geplaatst. Ik weet niet of het op de erfscheiding is of op onze eigen scheiding. Op dat moment was er achter ons een bestemmingsplan dat nog opgeleverd moest worden. Dus het was achter ons vrij.
Nu gaat er binnenkort gebouwd worden.
Kunnen toekomstige de buren achter ons gebruik maken van de schutting, mocht deze op de erfscheiding staan? Omdat wij deze volledig zelf hebben betaald. Wat zijn de eventuele oplossingen hiervoor?

Mvg

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl