Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Erfafscheiding hoe hoog??
Naam: Johan Spakman (datum: 18-01-2005 22:02)

Hoe hoog mag een schutting of een afscheiding van een coniferenhaag maximaal zijn? En hoe ver van de erfgrens moet een boom geplant worden zonder dat buren kunnen klagen over de hoogte, het zonlicht dat ontnomen wordt enz. enz.
Reageer
Re: Erfafscheiding hoe hoog??
Naam:
paulT (datum: 19-01-2005 04:05)


Leesvoer, gebruik de zoekfunctie

http://www.bouwhelp.nl/nosuch.html

Erfafscheiding

--------------------------------------------------------------------------------

Wel of geen bouwvergunning
Rooilijn
Erfafscheiding op de grens of er vanaf
Kadaster
Problemen over de erfafscheiding
Problemen over het onderhoud van erfafscheidingen
Vrij uitzicht voor het verkeer
Hoe maak ik een afscheiding met de tuin van mijn buren? Dat is een vraag, die veel mensen zich stellen als zij een huis hebben of krijgen met een tuin erbij. De een houdt van coniferen, de ander bouwt liever een muur of een schutting. In de meeste gevallen kan met de buren geregeld worden op welke manier er een erfafscheiding komt. Maar wat u ook doet, houdt rekening met wat hieronder over erfafscheiding staat geschreven.

WEL OF GEEN BOUWVERGUNNING

Zonder bouwvergunning of bouwmelding mogen erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn worden geplaatst met een hoogte van 2 meter. De hoogte van 2 meter wordt gerekend vanaf het hoogstgelegen deel van het erf of de tuin. V??r de voorgevelrooilijn mogen slechts erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte van maximaal 1 meter. In alle andere gevallen is een bouwvergunning nodig.

Ondanks dat een erfafscheiding vaak zonder bouwvergunning mag worden geplaatst, moet wel voldaan worden aan de technische voorschriften uit het Bouwbesluit. Heel kort samengevat komt het erop neer dat ?een constructief veilige erfafscheiding moet worden gebouwd bestaand uit deugdelijke materialen?.

Een bouwvergunning moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Het team Bouw- en woningtoezicht van de gemeente adviseert het college over het al of niet verlenen van de gevraagde vergunning.
[begin]

ROOILIJN

Voor de hoogte van een erfafscheiding is de zogenaamde voorgevelrooilijn van belang. De voorgevelrooilijn is de lijn, waarin de voorkant van de woningen in de straat zijn of worden geplaatst.

Voor de voorgevelrooilijn mogen dus zonder bouwvergunning erfafscheidingen worden opgericht met een hoogte van maximaal 1 meter en achter deze lijn mag zonder vergunning een erfafscheiding worden geplaatst met een hoogte van maximaal 2 meter. Bij hoekwoningen is er sprake van een andere situatie. Een hoekwoning kan twee voorgevelrooilijnen hebben, omdat het perceel aan twee straten ligt. Door wat door de eigenaar van het perceel wordt ervaren als zijn achtertuin dan wel zijtuin (lopend langs de openbare weg), loopt een voorgevelrooilijn van de woningen die verder terug in de straat liggen. Deze eigenaar kan zijn achtertuin, dan wel zijtuin, dus niet rondom afscheiden met een hoge schutting.

De plaats van de voorgevelrooilijn(en) kan worden bepaald aan de hand van het bestemmingsplan. In dit plan en op de bijbehorende plankaart staan de voorgevels of voorgevelrooilijnen van de woningen aangegeven. In gevallen waarbij de ligging van de voorgevelrooilijn(en) onduidelijk is, is het verstandig eerst even bij het loket Bouwen en wonen te informeren naar eventuele regels in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

[begin]

ERFAFSCHEIDINGEN OP DE GRENS OF ER VANAF

De achterkant, zijkant en voorkant van schuttingen, muren, hekken en dergelijke mogen precies op de scheiding staan. Dit geldt ook voor funderingen en beplantingen, zoals bomen, hagen, coniferen. Als u tenminste met uw buurman tot overeenstemming kunt komen. Kunt u het niet eens worden, dan moet u rekening houden met artikel 42 (Boek 5) van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat:

dat bomen tenminste 2 meter van de erfafscheiding geplant moeten worden;
dat hagen, coniferen en dergelijke tenminste 50 centimeter van de erfafscheiding geplant moeten worden.
KADASTER
Wilt u weten waar precies de erfafscheiding ligt, neem dan contact op met het kadaster. Dat is gevestigd in Arnhem. Of ga hier naar de website van het kadaster.

[begin]

PROBLEMEN OVER DE ERFAFSCHEIDING (HUISEIGENAREN)

Maar al te vaak komt het voor dat buren ruzie krijgen over de erfafscheiding. Dan blijkt ineens, dat een boom al jaren in de weg staat, een schutting te hoog is enz. Ontstaan er problemen over een muur, hek of schutting, ga dan eerst na of deze precies op de erfafscheiding staat (zie adres kadaster) en of (zo nodig) een bouwvergunning is afgegeven. Dat kunt u te weten komen bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. Eventueel kan Bouw- en woningtoezicht de betrokkene aanschrijven, dat gebouwd is zonder bouwvergunning.

Voldoet de muur, het hek of de schutting aan alle eisen, dan is er niets aan de hand en kan niets ondernomen worden om het bouwwerk weg te krijgen.

Ontstaan er problemen over een groene erfafscheiding, probeer dan eerst via een gesprek met uw buren tot een oplossing te komen. Dit is verreweg de beste manier om problemen op te lossen. Een gesprek kan eventueel belegd worden door bemiddeling van de politie. Als een gesprek niets oplevert is het enige wat u daarna nog kunt doen het beginnen van een rechtzaak (zogenaamde civiele procedure). Bedenk echter wel: rechtzaken zijn niet alleen duur en ingewikkeld, maar verslechteren in de meeste gevallen de onderlinge verstandhouding.

[begin]

PROBLEMEN OVER DE ERFAFSCHEIDING (HUURDERS)

Maar al te vaak komt het voor dat buren ruzie krijgen over de erfafscheiding. Dan blijkt ineens, dat een boom al jaren in de weg staat, een schutting te hoog is enz. Voor huurders bestaan er eigenlijk helemaal geen (wets)regels met betrekking tot problemen over de erfafscheiding. Huurders van huizen van de woningbouwvereniging kunnen proberen de problemen op te lossen door middel van het huurcontract. In de meeste gevallen staan daarin al regels opgenomen over de hoogte van erfafscheidingen, de soort van afscheidingen enz. Huurders kunnen ook contact opnemen met de eigenaar van het huis en vragen of deze namens hen de zaak willen oplossen.

In andere gevallen blijft er maar ??n ding over: de rechtszaak (civiele procedure). Dat kan, omdat het Burgerlijk Wetboek een zogenaamde "onrechtmatige daad" verbiedt. Op grond van dit artikel kunt u uw buren voor de rechter dagen.

Ook voor huurders: eigenlijk maar ??n goede manier om de zaak op de lossen en dat is het gesprek. Rechtzaken zijn niet alleen duur en ingewikkeld, maar verslechteren in de meeste gevallen de onderlinge verstandhouding.

PROBLEMEN OVER HET ONDERHOUD VAN ERFAFSCHEIDINGEN

Problemen kunnen ontstaan over het onderhoud van erfafscheidingen. Bijvoorbeeld de vraag: Wie schildert de achterkant van de schutting op de erfafscheiding? Om de achterkant van uw schutting te kunnen schilderen, zult u op de grond van de buren moeten komen. Volgens de wet moet u daarvoor toestemming hebben. Wordt deze toestemming niet gegeven, dan moet uw buurman zelf zorgen voor het onderhoud aan zijn kant. Doet hij dat niet, dan kunt u via een rechtzaak (civiele procedure) uw recht halen. Ook hier geldt weer: Probeer eerst door middel van een gesprek (eventueel na bemiddeling door de politie) de zaak op te lossen.

[begin]

Overhangende takken van de boom van uw buren

Als takken van een boom van uw buurman boven uw grond hangen en u heeft daar last van, dan zult u uw buurman moeten vragen deze eraf te zagen. Als hij dat niet wil of doet, dan bent u volgens de wet gerechtigd deze takken zelf weg te halen, maar u mag daarbij niet op de grond van uw buurman komen. Als de wortels van een boom van uw buurman bij u in de tuin boven de grond komen, mag u ze zonder te vragen afhakken.

Overigens staat ook in de wet dat u van takken van uw buurmans boom, die boven uw grond hangen, de vruchten mag plukken.

VRIJ UITZICHT VOOR HET VERKEER

Dit onderwerp heeft slechts zijdelings te maken met erfafscheidingen. Bomen en beplantingen kunnen een vrij uitzicht voor het verkeer belemmeren. In de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening is daarover te lezen: "De rechthebbende op een boom, heg, struik of andere beplanting, welke aan het wegverkeer het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar kan opleveren, is verplicht deze beplanting, na aanschrijving door burgemeester en wethouders, binnen een door dezen te stellen termijn en volgens dezen door te geven aanwijzingen te snoeien, te beknotten, op te binden of te verwijderen.

[begin]

Het is ook verboden langs de weg een voorwerp, bouwwerk of ander werk aan te brengen, te plaatsen of te hebben dat aan het wegverkeer het uitzicht belemmert".
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
molenaar (datum: 24-03-2005 12:30)

U stelt dat de twee meter geldt vanaf het hoogste punt in de tuin. Waar kan ik dit in de regelgeving vinden??
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
Ruben Alosery (datum: 24-08-2009 19:39)

In uw verslag schrijft u "

ERFAFSCHEIDINGEN OP DE GRENS OF ER VANAF

De achterkant, zijkant en voorkant van schuttingen, muren, hekken en dergelijke mogen precies op de scheiding staan. Dit geldt ook voor funderingen en beplantingen, zoals bomen, hagen, coniferen. Als u tenminste met uw buurman tot overeenstemming kunt komen. Kunt u het niet eens worden, dan moet u rekening houden met artikel 42 (Boek 5) van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat:

dat bomen tenminste 2 meter van de erfafscheiding geplant moeten worden;
dat hagen, coniferen en dergelijke tenminste 50 centimeter van de erfafscheiding geplant moeten worden."

Nu staan op een erfafschijding ca. 3 meter hoge solitaire coniferen met een hart afstand van ca. 1 meter. Wordt dit nu als een heg gezien of een boom?
Groet, Ruben
Coniferen van de buren op erfgrens.
Naam:
Kok (datum: 24-09-2009 15:48)


Deze coniferen zijn hoger dan 2 meter!
Ook de takken van deze coniferen komen in mijn tuin. Geen communicatie mogelijk met
de buren! Moet ik de gesnoeide takken zelf opruimen of kan ik ze deponeren bij de buurman?
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
lamberti (datum: 23-06-2010 14:58)

hoehoog
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
lamberti , van lambertij (datum: 23-06-2010 15:06)

hoehoog
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
lamberti , van lambertij (datum: 23-06-2010 15:08)

hoevervanerfafscheiding
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
marianne , van geen (datum: 28-07-2010 13:01)

wij kunnen niet communiceren met onze buurvrouw wil geen bemiddeling woningboue wijkagent of midieter.
hoog hoog mag conniferen zijn op erfscheiding deze is nu 3 meter hoog. en voor het huis erfscheiding is ook 3meter lauwelierblad en belemmerd ons uitzicht. graag uw antwoord vriendelijke dank.
Knippen zijde groene afscheiding buren
Naam:
Jos Houben (datum: 08-09-2010 20:52)

Wij hebben met de vorige buren een gezamenlijke taxus aangeplant, midden op de grenslijn. Nooit problemen gehad. Nu hebben we nieuwe buren, die eerste de haag zelf zelf knipten en die nu zeggen, dat is jouw haag en dan moet je deze ook maar aan mijn zijde knippen, ik doe het niet meer. Moet ik daar gehoor aangeven?
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
isabel , van nvt (datum: 16-09-2010 18:51)

de achterkant tuin van de buren is naast onze oprit, bij ons aan de straat.
we gaan een schutting plaatsen, de papieren ingevuld, en tekening zoals het moet. alles naar de welstands comissie, nu moeten we een bouwtechnische tekening , met alle omligende objecten opsturen. nu staat er een haag, en willen we een schutting van 2 meter plaatsen. en de buurman bouwt stallen een een hok dadelijk gaat het boven de 2 meter uit, en kijken we tegen zijn rommel aan.
wat kunnen we daar nu aan doen
Re: Erfafscheiding
Naam:
J. van M?lken (datum: 29-03-2011 09:29)

4 jaar geleden heb ik een huis gekocht met een niet onderhouden tuin. Cocreet betekend dit dal alles in deze tuin lichtelijk ontploft was.
Om orde te scheppen heb ik ieder jaar waat gefatsoeneerd zo ook de coniferenhaag die tussen mij en de buren in stonden. Na de ogeloofelijke coniferenhaag verwijderd te hebben heb ik mooie taxus gezet op dezelfde plaats. Een jaar na plaatsing van deze taxus begint de buurvrouw moelijk te doen over de afstand van de taxus. Ik begrijp het echter helemaal niet, waar eerder nog sprake was van een haag ontplofte coniferen de ruimschoots over de lijn bij de buren hingen staan nu keurig onderhoude taxus.
wat moet ik doen, met deze vrouw is namelijk niet te praten. Overigens heb ik wel foto's van de oude toestand en de nieuwe.

groet,

J. van M?lken
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
ton eijsvogels (datum: 03-04-2011 18:15)

hallo

mijn buren hebben een schutting van ruim 2m hoog,daarop is schrikdraad gemonteerd 4 rijen,,deze schutting is nu 2m50 hoog incl vastgemonteerd draad op de schutting.

mijns inzien zijn ze nu duidelijk in overtreding.zowel de gemeente verordering als de wet bor.deze stellen eisen 2m hoog

wij kijken nu konstant tegen repli ddr.
zeer eriterend en frusterend

moet deze buur nu het geheel terug brengen naar 2m incl de schrikdraad.

of zien wij het geheel verkeerd.

bvd.ton
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
yvonne niemeijer (datum: 06-08-2012 18:53)

Graag zou ik willen weten hoe hoog coniferen aan de voorkant van het huis mogen zijn.Ze staan als erf afscheiding tussen de huizen in het is een rijtjes huis .
Ik heb deze vraag al eerder gesteld maar nog steeds geen antwoord hier op gekregen.
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
John (datum: 06-08-2012 19:32)

meestal is dat 50cm hoog maar de gemeentelijke regels kunnen anders zijn. tevens zijn coniferen bomen en moeten minimaal 50 centimeter uit de erfgrens met buren worden geplant.
Re: Erfafscheiding hoe hoog
Naam:
pietersen (datum: 11-03-2014 17:18)

Tussen twee woningen aan de voorkant is de erfgrens, als ik daar aan mijn kant 50 cm uit de erfgrens een gaasconstructie van 2 meter met b.v. Herdra neerzet mag dat dan..? worden de palen en de gaasconstructie niet gezien als vaste schutting (je ziet ze niet door het groen) het lijkt dus gewoon op een heg.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl